Regulamin rozliczenia kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak”

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak” i będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak” wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

§ 2

Jednostką rozliczeniową jest budynek lub nieruchomość, w skład której wchodzi jeden lub kilka budynków, wydzielona wspólnym urządzeniem pomiarowym rejestrującym zużycie ciepła.

§ 3

Przez użytkownika lokalu rozumie się członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności, najemcę lokalu, a także osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego oraz właścicieli nie będących członkami Spółdzielni.

§ 4

Całkowitymi kosztami energii cieplnej przeznaczonej na centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody używanej są koszty zakupu ciepła od dostawcy i producenta ciepła, na które składają się koszty stałe wynikające z zamówionej mocy cieplnej (suma opłat za zamówioną moc cieplną, stałych opłat przesyłowych i opłat abonamentowych), koszty zmienne wynikające ze zużycia ciepła (suma opłat za zużycie ciepła, zmiennych opłat przesyłowych i kosztów zakupu wody do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania) oraz pozostałe pozycje według taryfy ustalonej przez dostawcę i producenta ciepła związane z konserwacją instalacji i urządzeń w węźle cieplnym.

§ 5

Całkowite koszty zakupu energii cieplnej rozliczane są w opłatach pobieranych od osób użytkujących w budynku lokale mieszkalne i użytkowe, tak aby wysokość opłat zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez S.M. „Żak” kosztów zakupu ciepła dostarczonego do nieruchomości, indywidualnie, dla każdej jednostki rozliczeniowej osobno.

§ 6

Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia kosztów energii cieplnej jest okres 12 miesięcy i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 7

 1. Dla każdej jednostki rozliczeniowej koszty energii cieplnej dzieli się na koszty centralnego ogrzewania i koszty podgrzania ciepłej wody.

 2. Koszty podgrzania wody rozliczane są zgodnie z zasadami opisanymi w części dotyczącej rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej (§ 9 – § 16).

 3. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są zgodnie z zasadami opisanymi w części dotyczącej rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (§ 17 – § 30).

§ 8

Sposób podziału kosztów energii cieplnej na koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej i koszty centralnego ogrzewania – po zakończeniu okresu rozliczeniowego – dla każdej jednostki rozliczeniowej obliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu (dla lokali mieszkalnych i użytkowych). Od całkowitych kosztów energii cieplnej danej jednostki odejmowane są koszty przygotowania ciepłej wody, a pozostałą część stanowi koszt centralnego ogrzewania.

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

 1. Postanowienia ogólne dotyczące przygotowania

  ciepłej wody użytkowej

§ 9

Za lokal objęty dostawą ciepłej wody użytkowej uważa się lokal, w którym jest co najmniej jedno ujęcie ciepłej wody dostarczonej centralnie.

§ 10

Lokal opomiarowany wodomierzami ciepłej wody użytkowej to taki, w którym całkowita ilość ciepłej wody zużytej w lokalu jest mierzona przez wodomierz lub wodomierze ciepłej wody.

 1. Ustalanie opłat za dostawę ciepłej wody do lokali

  § 11

 1. Każdy użytkownik lokalu objętego dostawą ciepłej wody zobowiązany jest wnosić opłatę zaliczkową na poczet zużycia energii cieplnej na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej w wysokości:

  a) dla lokali opomiarowanych wodomierzami ciepłej wody – jest to kwota wynikająca z pomnożenia ilości zużywanej wody ciepłej przez koszt podgrzania ciepłej wody;

  b) dla lokali nie opomiarowanych wodomierzami ciepłej wody – ustalona ryczałtowo kwota za podgrzanie wody (na osobę na miesiąc) w zależności od ilości osób zgłoszonych do zamieszkania w lokalu.

 2. W przypadku, kiedy w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany, a wg pisemnego oświadczenia Członka Spółdzielni lub właściciela mieszkania nikt w nim nie zamieszkuje, do rozliczeń i ustalania opłat za przygotowanie wody użytkowej przyjmuje się 1 osobę.

§ 12

Zaliczki miesięczne z tytułu przygotowania ciepłej wody należy wnosić równocześnie z innymi opłatami za korzystanie z lokalu.

§ 13

Wysokość opłaty za podgrzanie 1 m3 wody ustala Rada Nadzorcza S.M. „Żak” na podstawie wykonanych przez Zarząd analiz ilości ciepła potrzebnego do podgrzania 1 m3 wody.

§ 14

Opłata ryczałtowa za podgrzanie wody na osobę na miesiąc ustalana jest przez Radę Nadzorczą S.M. „Żak” na wniosek Zarządu na podstawie wykonanych analiz ilości zużywanej przez 1 osobę ciepłej wody i ilości ciepła potrzebnego do podgrzania 1 m3 wody.

 1. Rozliczenie kosztów przygotowania ciepłej wody

  w lokalach opomiarowanych wodomierzami ciepłej wody użytkowej

§ 15

Rozliczenie kosztów podgrzania ciepłej wody następuje w okresach półrocznych i na zasadach przyjętych do rozliczeń zużycia wody – brane jest pod uwagę zużycie wody wg stanu wodomierzy i przemnażane jest przez koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej, a następnie ustalana jest opłata zaliczkowa na następny okres rozliczeniowy.

 1. Rozliczenie kosztów przygotowania ciepłej wody

  w lokalach nieopomiarowanych wodomierzami ciepłej wody użytkowej

§ 16

Koszty przygotowania ciepłej wody dla lokali nieopomiarowanych wodomierzami ciepłej wody ustalone są ryczałtowo i nie podlegają rozliczeniu.

CENTRALNE OGRZEWANIE

 1. Postanowienia ogólne dotyczące centralnego ogrzewania

§ 17

Za powierzchnię ogrzewaną uważa się:

a) w lokalu mieszkalnym: powierzchnie użytkową tego lokalu;

b) w lokalu użytkowym: powierzchnię ogrzewaną w systemie centralnego ogrzewania wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz innymi pomieszczeniami przynależnymi do lokalu z wyłączeniem piwnic, chyba że są one wyposażone w grzejniki.

§ 18

Lokal opomiarowany to taki, który na wszystkich grzejnikach (oprócz łazienki) ma zamontowane podzielniki kosztów centralnego ogrzewania lub całkowita ilość energii na cele centralnego ogrzewania lokalu jest mierzona przez ciepłomierz (lub ciepłomierze) indywidualny.

§ 19

Lokal nieopomiarowany to lokal, w którym nie zamontowano ciepłomierza indywidualnego lub na grzejnikach nie ma podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

§ 20

Jednostka rozliczeniowa opomiarowana to taka, w której wszystkie lokale to lokale opomiarowane, czyli mają zamontowane ciepłomierze indywidualne lub nagrzejnikowe podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. W takiej jednostce stosuje się system rozliczeń według indywidualnego zużycia.

§ 21

 1. Jednostka rozliczeniowa nieopomiarowana to taka, w której w lokalach nie zamontowano ciepłomierzy indywidualnych i na grzejnikach nie zamontowano podzielników kosztów centralnego ogrzewania w ilościach wystarczających do stosowania systemu rozliczeń według indywidualnego zużycia. W budynku takim rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, gdzie koszty i przychody ustala się odrębnie dla każdej nieruchomości.

 2. Sposób opomiarowania lokali w jednostce rozliczeniowej powinien być identyczny, tzn. wszystkie lokale powinny posiadać ten sam typ podzielników kosztów centralnego ogrzewania lub ciepłomierze.

 1. Ustalanie opłat za dostawę ciepła do lokali

§ 22

 1. Każdy użytkownik lokalu ogrzewanego systemem centralnego ogrzewania zobowiązany jest wnosić opłatę zaliczkową na poczet zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w wysokości wynikającej z przemnożenia powierzchni użytkowej lokalu przez kwotę zaliczki – w zł/m2 – dla danej jednostki rozliczeniowej, do której lokal należy.

 2. Na wniosek użytkownika dopuszcza się indywidualne ustalenie wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych, w których zamontowane są podzielniki kosztów centralnego ogrzewania lub ciepłomierz mierzący ilość ciepła pobranego w lokalu. W takim przypadku wysokość zaliczki ustalana jest na podstawie rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania do takiego lokalu za poprzednia okresy rozliczeniowe.

§ 23

Zaliczka miesięczna ustalana jest przez Spółdzielnię na podstawie analizy kosztów dostawy energii cieplnej do budynków w poprzednim okresie rozliczeniowym i stanowi 1/12 średniego kosztu ogrzania 1m2 powiększoną o wskaźnik przewidywanego wzrostu cen energii.

Wysokość zaliczki dla jednostek rozliczeniowych może być różna w różnych jednostkach rozliczeniowych w zależności od zużycia ciepła w danej jednostce.

§ 24

Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła) to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali. Decyzję o korekcie podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.

§ 25

Zaliczki miesięczne z tytułu centralnego ogrzewania należy wnosić równocześnie z innymi opłatami za korzystanie z lokalu.

§ 26

 1. Rozliczenie rzeczywistych kosztów ogrzania budynków następuje po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie bilansuje sumę kosztów za energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania, przypadającą na dany lokal z sumą zaliczkowych wpłat w upływającym okresie rozliczeniowym. W rozliczeniu jednostek opomiarowanych uwzględnia się również koszt wykonania odczytów oraz rozliczenia przez firmę rozliczającą koszty centralnego ogrzewania.

 2. Rozliczenie rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania dotyczy:

  a) opomiarowanych lokali mieszkalnych;

  b) nieopomiarowanych lokali mieszkalnych;

  c) opomiarowanych lokali użytkowych;

  d) nieopomiarowanych lokali użytkowych.

§ 27

Rozliczenie należności za centralne ogrzewanie za dany okres rozliczeniowy z każdym użytkownikiem lokalu i ustalenie nowej wysokości zaliczki następuje w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu rozliczenia okresu rozliczeniowego oraz przynajmniej miesiąc po uzyskaniu wszystkich danych dotyczących kosztów.

Użytkownik lokalu otrzymuje na piśmie rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania.

§ 28

 1. W przypadku, gdy suma wpłaconych zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania przekroczy należność za centralne ogrzewanie wynikającą z rozliczenie, kwota nadpłaty zaliczona jest na poczet zaliczek miesięcznych wyłącznie z tytułu centralnego ogrzewania należnych w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli nadpłata przekracza wysokość jednomiesięcznej zaliczki użytkownik potrąca nadpłatę w ratach miesięcznych w wysokości nie większej niż kwota obowiązującej zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania.

 2. W przypadku, gdy suma zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania nie pokryje należności za centralne ogrzewanie wynikającej z rozliczenia, użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę równocześnie z najbliższą opłatą czynszową. Jeżeli dopłata przekracza wysokość jednomiesięcznej zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania, użytkownik wnosi dopłatę w ratach miesięcznych w wysokości nie mniejszej niż kwota obowiązującej zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania.

§ 29

W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nowy użytkownik przejmuje rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za cały okres rozliczeniowy, w kórym nastąpiła zmiana użytkownika lokalu. Rozliczenie z użytkownikiem obejmującym lokal następuje w terminie, o którym mowa w § 27.

 1. Postanowienia końcowe

  § 30

Fakt niedogrzania lokalu, braku ciepłej wody użytkowej lub zbyt niskiej temperatury ciepłej wody użytkowej stwierdza konserwator Spółdzielni, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia.

§ 31

Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o każdym przypadku uszkodzenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wewnątrz lokalu, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę.

Uszkodzenia, o których mowa powyżej, powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu Spółdzielnia usuwa nieodpłatnie.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 16-12-2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 01-01-2010 roku.