Dokumenty (regulaminy, sprawozdania) 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” uprzejmie informuje, że zgodnie z:

  1. art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 558 z późn. zm.);
  2. a także z uwagi na treść przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
  3. a ponadto z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” jest przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem jest zobowiązana do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jakim jest Spółdzielnia;
  4. jak również ze względu na treść przepisu art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 593 z późn. zm.) zgodnie z którym majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków

udostępnia na swojej stronie internetowej poniższe dokumenty jedynie swoim Członkom.
Każdy z udostępnionych dokumentów został zabezpieczony kluczem zabezpieczającym (hasłem), który jest dostępny w siedzibie Spółdzielni – po zweryfikowaniu tożsamości Członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak”: