Zawiadomienie o zarządzeniu podjęcia określonych uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Żak” w dniu 25-04-2022 roku

W oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Co V-2, wprowadzającej zmiany do Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U z 2020 roku poz. 275), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak”, jak w dwóch ubiegłych latach, zgodnie z art. 36 § 9 i § 10 w zw. z art. 36 § 12 Ustawy Prawo spółdzielcze, zarządza podjęcie określonych uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak” w dniu 25-04-2022 roku:

Wykaz uchwał podejmowanych na piśmie przez Walne Zgromadzenie:

  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak” za 2021 rok .
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak” za 2021 rok.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
  4. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.

Zebranie zestawów do głosowania i zliczenie wyników odbędzie się przez Komisję Skrutacyjną wyłonioną przez Radę Nadzorczą, która następnie podpisze protokół oraz przegłosowane uchwały. Protokół dostępny będzie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzak.pl w zakładce Walne Zgromadzenie 2021.

Zestawy do głosowania należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Kniaziewicza 21c we Wrocławiu dnia 25-04-2022 roku (poniedziałek), w godzinach 8.oo-14.oo.

Zgodnie z art. 36 § 11 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 275), przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie.

Materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdania i projekty uchwał, o których mowa w w/w wykazie) zostaną wyłożone do wglądu od dnia 11-04-2022 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kniaziewicza 21c we Wrocławiu, w godzinach od 10.oo do 14.oo, z zachowaniem wymogów sanitarnych w związku z COVID-19.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak” w 2021 roku (z udziałem osobistym), zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostanie zwołane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Podejmowanie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie dokonywane jest przez członka Spółdzielni osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnikiem osoby fizycznej, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jest jej ustawowy przedstawiciel.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Zarządu nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo musi być złożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kniaziewicza 21c we Wrocławiu najpóźniej wraz z zestawem kart do głosowania dnia 25-04-2022 roku. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika oraz członka udzielającego pełnomocnictwa, datę Walnego Zgromadzenia oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Tą drogą pragniemy również podziękować wszystkim mieszkańcom za pełną zrozumienia i zdyscyplinowania postawę w tej wyjątkowej sytuacji, w której przyszło nam wszystkim żyć. Zarząd S.M. „Żak” zapewnia, że podjął wszelkie racjonalne działania, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo oraz niezakłócone funkcjonowanie Spółdzielni.